KetoPlanner

Tilbage til forsiden

Vilkår

Vilkår og betingelser

Forretningsvilkår for brug af webstedet www.ketoplanner.dk og dets underdomæner

Tak for dit besøg på webstedet www.ketoplanner.dk og/eller et af dets underdomæner (samlet benævnt “webstederne”). Webstederne tilhører NUTRICIA ADVANCED MEDICAL NUTRITION (“NUTRICIA”). NUTRICIA forbeholder sig retten til at ajourføre eller rette disse forretningsvilkår på et hvilket som helst tidspunkt ved at opslå disse ændringer på nettet. Du bedes gennemlæse disse vilkår regelmæssigt for at sikre, at du er opmærksom på eventuelle ændringer fra NUTRICIAS side. Din fortsatte brug af webstederne, efter at der er opslået ændringer, betyder, at du accepterer, at du er juridisk bundet af disse vilkår i deres ajourførte og/eller rettede form.

Brug af webstederne

Du må ikke kopiere, reproducere, genudsende, downloade, vise, transmittere, gøre offentligt tilgængeligt eller på anden måde bruge webstedernes indhold på nogen anden måde end til din egen personlige, ikke-kommercielle anvendelse. Du accepterer også, at du ikke må tilpasse, ændre eller skabe et afledt værk på basis af indhold fra webstedet, medmindre det er til din egen personlige, ikke-kommercielle anvendelse. Enhver anden anvendelse af webstedernes indhold kræver foregående skriftlig tilladelse fra NUTRICIA. Du accepterer, at du kun må anvende webstederne til lovlige formål og på en måde, der ikke skader NUTRICIAS interesser eller krænker NUTRICIAS eller nogen tredjeparts eller brugers rettigheder. Aktiviteter, der ikke er tilladt, omfatter, men er ikke begrænset til, at chikanere andre eller være årsag til bekymring eller ulemper, at transmittere ulovligt, upassende, obskønt eller anstødeligt indhold, at forstyrre forløbet af den normale dialog på webstederne eller at indsende eller uploade filer, der indeholder virusser, som kan forårsage skader på NUTRICIA eller nogen tredjepart eller bruger.

Bidrag og udtalelser

I de tilfælde, hvor du er inviteret til at indsende bidrag eller udtalelser til webstederne (herunder tekster, fotografier, grafik, video eller audio), accepterer du med indsendelsen af dit bidrag eller din udtalelse, at du giver NUTRICIA en permanent, royalty-fri, ikke-eksklusiv rettighed og licens, hvortil der kan udstedes underlicenser, til at bruge, reproducere, ændre, tillempe, offentliggøre, oversætte, skabe afledte arbejder af, distribuere, optræde med, spille, gøre offentligt tilgængeligt og udøve samtlige copyright- og offentliggørelsesrettigheder med hensyn til dit bidrag eller din udtalelse globalt og/eller at inkorporere dit bidrag eller din udtalelse i andet arbejde i et medium, der kendes på nuværende tidspunkt eller udvikles senere med hensyn til alle rettigheder, der måtte eksistere for dit bidrag og i overensstemmelse med restriktioner i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger fremsat i NUTRICIAS Fortrolighedserklæring.

Yderligere med hensyn til ovenstående garanterer du med indsendelsen af dit bidrag, at:

  • det er dit eget originale arbejde, og at du har ret til at gøre det tilgængeligt for NUTRICIA med henblik på alle de ovenfor specificerede formål.
  • det ikke er ulovligt, injurierende, groft, forstyrrende, krænkende, truende, skadeligt, obskønt, profant, seksuelt orienteret, racemæssigt krænkende eller på anden måde forkasteligt eller ikke acceptabelt på nogen måde.
  • det ikke forulemper tredjeparts rettigheder.
  • det ikke er beregnet på reklameformål.

Du vil alene være ansvarlig for at holde NUTRICIA skadesløs over for alle honorarer, skader og andre udgifter, som NUTRICIA kan pådrage sig som et resultat af, at du bryder ovennævnte garantier.

Ansvarsfraskrivelse

Du bruger de oplysninger og data, der findes på webstederne, på egen risiko og under eget ansvar. NUTRICIA giver ingen garantier eller gengivelser af nogen art, enten udtrykte eller underforståede (i det omfang, det er tilladt af loven) for de oplysninger, data eller materialer, der findes på webstederne, herunder de underforståede garantier om tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse, kompatibilitet, sikkerhed og præcision. De oplysninger og data, der findes på webstederne, gives "som de er" og "som de findes". De er ikke skrevet med henblik på at opfylde specifikke, individuelle krav, og det er alene dit ansvar at sikre dig, at de er egnet til dine formål, før du bruger disse oplysninger på nogen måde. Før du træffer beslutninger baseret på oplysninger, der findes på webstederne, rådes du kraftigt til at orientere dig i andre uafhængige informationskilder for at underbygge grundlaget for din beslutning.

I særdeleshed gives de oplysninger og data, der findes på webstederne, i en vejledende form, især med hensyn til medicinske spørgsmål. Du skal altid søge professionel rådgivning i relation til ethvert område, der er dækket af webstederne, hvor du har nogen form for tvivl. Det indhold, der gives på webstederne, er kun beregnet som information, og det er på ingen måde hensigten, at det skal være en erstatning for en medicinsk konsultation med en kvalificeret sundhedsfaglig person. De oplysninger, meninger og anbefalinger, der præsenteres på webstederne, har ikke til hensigt at erstatte din læges eller diætists behandling. Før du foretager ændringer i håndteringen af din eller dit barns kost, skal du altid konsultere din læge eller en anden kvalificeret sundhedsfaglig person.

Skønt vi omhyggeligt gennemgår indholdet på vores websteder, kan NUTRICIA ikke garantere eller være ansvarlig for den medicinske nøjagtighed af de dokumenter, der offentliggøres der. NUTRICIA garanterer ikke for, at funktioner, der indeholdes på webstederne, vil være uforstyrrede eller fejlfri, at fejl vil blive rettet, eller at de er fri for virusser eller softwarefejl. Selv om vi foretager alle rimelige tiltag for at udelukke virusser og anden skadelig kode fra webstederne, kan NUTRICIA ikke sikre en sådan udelukkelse, og der accepteres intet erstatningsansvar for virusser og anden skadelig kode. Det anbefales derfor, at du træffer alle mulige passende beskyttelsesforanstaltninger, før du downloader oplysninger fra disse websteder. NUTRICIA peger også på tredjeparts hjemmesider på webstederne. Disse links er oprettet i samarbejde med de berørte hjemmesider på et tidspunkt, hvor NUTRICIA fandt det relevant med hensyn til det indhold og de serviceydelser, de gav. NUTRICIA er ikke ansvarlig for indholdet på disse hjemmesider og for den brug, som andre gør af dem, og de påtager sig heller ikke et erstatningsansvar for indholdet på andre hjemmesider, der linker til indholdet på webstederne.

Ansvarsbegrænsning 

NUTRICIA hæfter under ingen omstændigheder for nogen af de følgende tab eller skader (uanset om disse tab var forudset, kunne forudses, var kendt eller på anden måde): (a) tab af data; (b) tab af indtægter eller forventede fortjenester; (c) tab af forretning; (d) tab af muligheder; (e) tab af goodwill eller skader på omdømme; (f) tab, der lides af tredjepart; eller (g) alle direkte, tilfældige, indirekte, følgende, specielle eller eksemplariske skader, der opstår på grund af brugen af webstederne uanset form for handling.

Intellektuel ejendom

De navne, billeder og logoer, der identificerer NUTRICIA eller tredjepart og deres produkter og serviceydelser, er underlagt copyright, designrettigheder og varemærker tilhørende NUTRICIA herunder, men ikke begrænset til webstederne og/eller tredjepart. Intet af det, som er indeholdt i disse vilkår, skal fortolkes som om der overdrages ved implikation eller på anden måde nogen licens eller ret til at bruge et varemærke, et patent, en designrettighed eller en copyright tilhørende NUTRICIA eller nogen tredjepart. Copyrights til de tekster, billeder eller andre elementer, der forekommer på webstederne, ejes af NUTRICIA eller er medtaget med deres respektive ejeres samtykke. Gengivelse af webindholdet, enten fuldstændigt eller delvis, med elektronisk støtte, er formelt forbudt, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse hertil af NUTRICIA. Der gives tilladelse til gengivelse på papir af tekster på webstederne til undervisningsformål, såfremt følgende betingelser opfyldes:

  • gratis spredning;
  • respekt for alle de reproducerede dokumenter;
  • følgende klare og præcise henvisning til kilden: "Dette dokument stammer fra NUTRICIAS websted: www.ketoplanner.dk og/eller hermed forbundne underdomæner. Alle rettigheder, der er udledt heraf, forbeholdes og er strengt begrænsede". Internetadressen skal i alle tilfælde fremgå af en sådan reference.

Til al anden anvendelse kræves et udtrykkeligt forudgående samtykke fra NUTRICIA. NUTRICIAS varemærker og/eller logoer, som optræder på webstederne, er varemærker, som er registrerede globalt og beskyttet af varemærkelovgivning. Enhver gengivelse, der foretages uden et udtrykkeligt forudgående samtykke fra NUTRICIA, skal anses for en forfalskning og er underlagt strafforfølgelse.

Beskyttelse af personlige oplysninger

NUTRICIAS forpligtelse til at sikre dine personlige oplysninger er defineret i vores Fortrolighedserklæring, som er en integreret og uadskillelig del af disse Forretningsvilkår.

Lovgivning, der regulerer disse Forretningsvilkår 

Disse forretningsvilkår og ethvert krav, der er baseret på brugen af oplysninger fra webstederne, er reguleret af danske lovgivning, og parterne er underlagt enekompetencen hos retten i København, Danmark.

Ophavsrettigheder

Alle design, tekster, grafik og udvalget og tilrettelæggelse af disse på webstederne, er beskyttede af ophavsret © 2011 NUTRICIA - ALL RIGHTS RESERVED.

Er du sikker?